Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

айқай-талас

айқай-тартыс

айқай-ұйқай

айқай-ұран, айқай-ұранға

айқай-шу

айқайшы

айқайшыл

айқайшылдық, айқайшылдығы

айқайың (өс.), айқайыңға

айқайлау

айқалу

айқалыс (жерг., соғыс)

айқар

айқара, айқара ашу

айқарылу

айқас, айқас тігу

айқаспалы, айқаспалы тозаңдану (биол.)

айқастыру

айқастырылу

айқасу, айқасса, айқасшы

айқұлақ (инф.), айқұлақ таңбасы

айқұлақ (зоол.), айқұлағы

айқұлақтану, айқұлақтанбау, айқұлақтанған

айқын

айқындағыш, айқындағыш зат (биол.)

айқындалу

айқындама

айқындану, айқынданбау, айқынданған

айқындату

айқындау