Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

адырлау

адырлы

адырлық

адырмақ-бұдырмақ, адырмақ-бұдырмағы

адырмақты

адырна (муз.аспап)

адырна, садақтың адырнасы

адырналы

адырсыз

адырсымақ, адырсымағы

адыршық, адыршығы

адъютанттар

ажа, ай дер ажа, қой дер қожа жоқ

ажал, ажал аузында, ажал оқ, ажал сағаты соғу, ажал табу, ажал түрту, ажал тырнағы, ажал уақыты жету

ажалдай

ажалды

ажалсыз

ажалсыздық, ажалсыздығы

ажал-тажал

ажалшы

ажам, ажам халықтар

ажан (көне), ажанға

ажантай

ажантайлық, ажантайлығы

ажар, ажар беру, ажары кіру

ажар-көрік, ажар-көркі

ажарлағыш

ажарландыру

ажарлану, ажарланбау, ажарланған

ажарлату