Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

агрек (жерг.), агрегі

агрессия

агрессиялық

агрессияшыл

агрессияшылдық, агрессияшылдығы

агрессор

агробиология

агробиологиялық

агробиолог, агробиологке, агробиологі

агробөлме

агроғылым

агрожәрдем

агрозауыт

агрокешен, агрокешенге

агроклиматология

агроклиматтық

агроқұрылым

агрометеорология

агрометеорологиялық

агроном

агрономдық

агрономия

агрономиялық

агронұсқау

агроөнеркәсіп, агроөнеркәсібі

агроөнеркәсіптік, агроөнеркәсіптік кешен

агротехника

агротехникалық

агрофизика

агрофизикалық