Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ү

үббе (миф.)

үбрешім (көне)

үбі (миф.)

үбір-дүбір

үбірлі-шүбірлі

үбірінді-шұбырынды

үгу, үк, үгеді

үгуші

үгілгіш

үгілмелі

үгілу

үгінді

үгіндірік

үгісу, үгіссе, үгісші

үгіт

үгітнама

үгіт-насихат, үгіт-насихат жұмысы

үгіттелу

үгіттесу, үгіттессе

үгіттеу

үгіттеуші

үгіттік, үгіттігі

үгіту

үгітуші

үгітші

үгітшілік, үгітшілігі

үгітілгіш

үгітілу

үгітінді

үделі, үделі