Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ғ

ғабари (еврей), ғабари тілі

ғадалат (кіт.), ғадалат қылу

ғадауат (көне)

ғажаби (кіт.)

ғажайып

ғажап, ғажабы

ғажаптану, ғажаптанбау, ғажаптанған

ғажаптық, ғажаптығы

ғазауат (діни)

ғазауатшы

ғази (діни)

ғазиз, ғазиз жан, ғазиз тұту

ғазы (діни)

ғазым

ғайбат, ғайбат айту

ғайбаттау

ғайбатшы

ғайналы (өс.)

ғайып, ғайып болу

ғайыпана (діни)

ғайыппір (діни)

ғайіш, ғайіш қылу

ғақлия, ғақлия сөз

ғалам, күллі ғалам

ғаламат

ғаламдану, ғаламданбау, ғаламданған

ғаламдастық, ғаламдастығы

ғаламдастыру

ғаламдастырылу

ғаламдасу, ғаламдасса