Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ю

юань, юаньға, юані

ювеналдық, ювеналдық сот

ювенильді (экол.)

юглон (хим.)

югославтар

юзанс (экон.), юзансқа, юзансы

юзер (инф.), юзерге, юзері

юнга (кеме.), юнгаға, юнгасы

юнион, юнион кард

юниор (спорт.), юниорға, юниоры

юнкер (эск., тар.)

юра (геол.), юра жүйесі, юра кезеңі

ют (кеме.), ютқа, юты