Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Э

эбонит (хим.), эбонитке, эбониті

эвакуация

эвакуациялану, эвакуацияланбау, эвакуацияланған

эвакуациялық

эвапотранспирация (бот.)

эвен, эвенге, эвендер

эвенк, эвенкілер

эвкалипт (бот.), эвкалиптіге, эвкалиптісі

эволюционист, эволюциониске, эволюционисі

эволюция

эволюциялық

эврибионттар (экол.)

эвригигробиоиттар (экол.)

эвриоксибионт (биол.)

эвристика

эвристикалық

эвритермия (экол.)

эвритермофиттер (өс.)

эврифагия (экол.)

эфтаназия (биол.)

эвфемизм (лингв.)

эвфемистік

эвфония (әдеб.)

эгопсихология (психол.)

эдасфера (экол.)

эжектор (қару.), эжекторға

эзоп, эзоп тілі

эзотерика

эзотеристік

эйдетизм (психол.)