Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Ц

цедент (экон.)

цейтнот (спорт.)

цейтноттық

цейхгауз (әск.)

целий (хим.), целийге, целийі

целлофан, целлофанға

целлулоид, целлулоидке, целлулоиді

целлюлоза

цемент, цементке, цементі

цементтелу

цементтету

цементтеу

цементтеулі

цементті

ценанобиоз (биол.)

ценз (саяси.), цензіге, цензісі

цензорлық

цензура

цензуралық

ценобиоз (биол.)

ценогенез (биол.)

ценоз (биол.)

цент, центке, центі

центнер, центнерге, центнері

центнерлік

центризм (саяси.)

центрифуга

цеолиттер (мин.)

церий (хим.), церийге, церийі

цессионарий (экон.), цессионарийге, цессионарийі