Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

П

па (од.), па, шіркін

па (шыл.), таяқ па, шыбық па

павильон, павильонға

пагода (дүние)

падиша

падишалық, падишалығы

падишах

пай, пай төлеу

пай, бастарын пайға тігу

пайғамбар

пайғамбардай

пайғамбарлық, пайғамбарлығы

пайда

пайда-залал

пайда-зиян

пайдакер

пайдакерлік, пайдакерлігі

пайдакеш

пайдакештік, пайдакештігі

пайдакүнем

пайдакүнемдік, пайдакүнемдігі

пайдақор

пайдақорлық, пайдақорлығы

пайдақұмар

пайдақұмарлық, пайдақұмарлығы

пайдаландыру

пайдаланту

пайдалану, пайдаланбау, пайдаланған

пайдаланушы

пайдаланушылық, пайдаланушылығы