Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Е

е (од.)уе, бәсе

е, е дәрумені

ебедейсіз

ебедейсіздену, ебедейсізденбеу, ебедейсізденген

ебедейсіздеу

ебедейсіздік, ебедейсіздігі

ебей (кәс.)

ебей (көне)

ебейбасты, ебейбасты бұғы

ебейдей

ебей-себей

ебейсіздеу

ебеқаңбақ (өс.), ебеқаңбағы

ебелек (өс.), ебелегі

ебелек, ебелек қағу

ебелектей

ебелектету

ебелектеу

ебелекті

ебелекше

ебелеңдеу

ебене (фольк.)

ебесін, ебесінге, ебесіні

ебеу

ебсек

ебсекті

ебіл-дебіл

ебет-себет

ебіл-себіл

ебір-жебір, ебір-жебір болу