Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

Г

габардин, габардинге, габардині

габбро (геол.)

габбро-диабаз (геол.)

габброидтену, габброидтенбеу, габброидтенген

габбролық, габбролық құрылым

габбро-пегматит (геол.)

габбро-порфирит (геол.)

габитус (биол.), габитусқа, габи¬тусы

гавайлық, гавайлықтар

гага (құс)

гагара (құс)

гагарииит (хим.)

гагат (хим.)

гагауз, гагауздар, гагауз тілі

газ, газбен жылыту, газдың кинетикалық теориясы, газды тазарту, газға төзімділік, газдағы электр разрядтары

газалғы

газанықтағыш

газбаллонды, газбаллонды қару

газдандырылу

газдандыру

газдану, газданбау, газданған

газдау

газды, газды бензин

газды-тозаңды, газды-тозаңды қабат

газель, газельге, газелі

газесептегіш (құрал)

газет, газетке жазылу

газет-журнал

газетсіз

газеттік