Орфографиялық сөздік

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған

В

вагон, вагонға

вагон-мейрамхана

вагонша

вади (геогр.), вадиге, вадиі

вадоз, вадозға, вадозы, вадоз сулары

вазелин, вазелинге, вазелині

вайербарс (кен.), вайербарсқа, вайербарсы

вакуум, вакуум техникасы

вакуумдау

вакуумдық, вакуумдық балқыту

вакуумөлшеуіш, вакуумөлшеуіші

валентті

валенттік

валенттілік, валенттілігі

валеология

валеологиялық

валериан (өс.), валерианға, валериан қышқылы

валидолы, валидолға

валин (хим.), валинге, валині

валиум (фарм.), валиумға, валиумдар, валиумы

валорлану (экон.), валорланбау, валорланған

валорлық (экон.), валорлық сақтандыру

валторна (муз.)

вальс, вальске, вальсі

валюта, валюта айырбастау, валюта бағамы, валюта жүйесі

валюталық, валюталық шектеу

ванадаттар (хим.)

ванадий, ванадийге, ванадийі

ванадийлі

вандал (тар.)