Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Білгенге маржан

Қате қолданыс

Дұрысы

Рахмет

Рақмет

Туылған күн

Туған күн

Немқұрайлы

Немқұрайды

Мекен-жай

Мекенжай

Іс сапар

Іссапар

Көкеніс

Көгөніс

Қата

Қате

Іс қағаз

Ісқағаз

Таң қалу

Таңғалу

Азаматша

Азамат

Көбісі

Көбі

Ара жігі

Аражігі

Байқуат

Бақуат

Силық

Сыйлық

Тыйын

Тиын

Бүрсікүні

Бүрсігүні

Күздікүні

Күздігүні

Жаздыкүні

Жаздыгүні

Елдімекен

Елді мекен

Ашық хат

Ашықхат

Зат белгі

Затбелгі

Бет орамал

Беторамал

Ат шаптырым

Атшаптырым

Көре алмаушылық

Көреалмаушылық

Жат жерлік

Жатжерлік

Әмбие

Әнбие

Қыйын

Қиын

Әркез

Әр кез

Әрі бері

Әрі-бері

Бағып, күту

Бағып-күту

Байлық құмар

Байлыққұмар

Байлап, таңу

Байлап-таңу

Балбөбек

Бал бөбек

Бас киім

Баскиім

Үш өлшемді

Үшөлшемді

Адемі

Әдемі

Ғарыш айлақ

Ғарышайлақ

Аудио кітап

Аудиокітап

Хұқық

Құқық

Рахат

Рақат

Кез-келген

Кез келген

Дастархан

Дастарқан

Дайек

Дәйек

Үйткені

Өйткені

Жөргөк

Жөргек

Новигация

Навигация

Американдық

Америкалық

Итальяндық

Итальялық

Аспазшы

Аспаз

Шаштаразшы

Шаштараз

Ұсташы

Ұста

Домбра

Домбыра

Бейсембі

Бейсенбі

Сейсембі

Сейсенбі

Экскалатр

эскалатор

Быйыл

биыл

Йа, йя, я

иә

Дид

дейді

Ғо, қо

Ғой, қой

Күщті

Күшті

Жатырм

Жатырмын

Не боп атыр

не болып жатыр

Эсколатр

эскалатор