Мақалалар

редакция
Жалпыхалықтық диктант
Хабиева А.А
Шеттілдік сөздерді игеріп жазу мәселесі жөнінде
Гүлсінай Исаева
Қазіргі латыннегізді түрікмен жазуының тарихына көзқарас
Айман Алдаш
Жаңа әліпби: халықаралық терминдердің емлесі қандай болмақ?
Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы
Әліпби мен емлені тең ұстау
Анар Салқынбай
Жазу және ұлттық код: қазақ тілі емлесі жайында
Күдеринова Құралай Бимолдақызы
Жаңа емле ережелерінің алғашқы жобасына жасалған сараптама нені көрсетті?
Күдеринова Құралай Бимолдақызы
Бірге жазылатын сөздер неге көбейді?
Елдес Омарұлы
Қазақша пән сөздер
Орынай Жұбаева
Елдің ертеңі бүгінгі қадамдарымызға байланысты
Орынай Жұбаева
1929 жылы латын әліпбиіне көшкен кездегі емле өзгерістері
Ерлан Қарин
Латынға көшу – ұлттық сананың трансформациялануы
БАЛТАБАЕВА Ж.
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВТЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ ӘДІСТЕМЕСІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ
БЕКМАҒАМБЕТОВ Ш.
Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ТІЛ ТАРИХЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
ЖҰБАНОВ А.Қ.
ПРОФЕССОР Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ФОРМАЛДЫ МОДЕЛЬДЕР
НЫСАНБАЕВ Ә., ҚР ҰҒА академигі, А.ТАЙЖАНОВ, профессор
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВ ЖАПОН ИЕРОГЛИФІН НЕ ҮШІН ҮЙРЕНГЕН?