Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Мақалалар

Админ
Жалпыхалықтық диктант
А.А. Хабиева
Шеттілдік сөздерді игеріп жазу мәселесі жөнінде
Г. Исаева
Қазіргі латыннегізді түрікмен жазуының тарихына көзқарас
А. Алдаш
Жаңа әліпби: халықаралық терминдердің емлесі қандай болмақ?
Н. Садуақас
Әліпби мен емлені тең ұстау
А. Салқынбай
Жазу және ұлттық код: қазақ тілі емлесі жайында
Қ. Күдеринова
Жаңа емле ережелерінің алғашқы жобасына жасалған сараптама нені көрсетті?
Қ. Күдеринова
Бірге жазылатын сөздер неге көбейді?
Е. Омарұлы
Қазақша пән сөздер
О. Жұбаева
Елдің ертеңі бүгінгі қадамдарымызға байланысты
О. Жұбаева
1929 жылы латын әліпбиіне көшкен кездегі емле өзгерістері
Е. Қарин
Латынға көшу – ұлттық сананың трансформациялануы
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВТЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ ӘДІСТЕМЕСІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ
Ш. Бекмағамбетов
Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ТІЛ ТАРИХЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
А.Қ. Жұбанов
ПРОФЕССОР Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ФОРМАЛДЫ МОДЕЛЬДЕР
Ә. Нысанбаев, А.Тайжанов
ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВ ЖАПОН ИЕРОГЛИФІН НЕ ҮШІН ҮЙРЕНГЕН?
ӨШПЕС ӨМІР ЖАЛҒАСЫ
ТІЛДІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ НӨЛЬДІК МОРФЕМА
БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МҰҒАЛІМДЕР ТӘЖІРИБЕСІНЕ ЕНГІЗУДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ
І. ЖАНСҮГІРОВ ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ ТҮР-ТҮСКЕ ҚАТЫСТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ МАЗМҰНЫ