Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Ғ

ҒЗЖ (НИР) – Ғылыми-зерттеу жұмыстары

ҒЗИ (НИИ) – Ғылыми-зерттеу институты

ҒЗО (НИЦ) – Ғылыми-зерттеу орталығы

ҒБРО (РЦКС) – Ғарыштық байланыс жəне радиоэлектрондық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі республикалық орталығы

ҒЗКТӨ – ғылыми-зерттеу, конструкторлық-тəжірибелік өңдеу

ҒӨО – Ғылыми-өндіріс орталығы

ҒДК – ғаламдық депозитарлық қолхаттар

ҒПД – ғимараттарды пайдалану жөніндегі дирекция

ҒЗИ – ғылыми-зерттеу институты

ҒЗҰ – ғылыми-зерттеу ұйымы

ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

ҒЗЖИ – ғылыми-зерттеу және жобалау институты

ҒЗМ – ғылыми-зерттеу мекемесі

ҒӘК – ғылыми-әдіснамалық кеңес

ҒӘО – Ғылыми-әдістемелік орталық

ҒӨК – ғылыми-өндірістік кешен

ҒӨО – ғылыми-өндірістік одақ

ҒТА – ғылыми-техникалық ақпарат

ҒТР – ғылыми-техникалық революция

ҒТП – ғылыми-техникалық прогресс

ҒТШ – ғылыми-техникалық шығармашылық

ҒТБ – ғылыми-техникалық бағдарлама

ҒО – ғылыми орталық

ҒСК – ғылыми-сараптама кеңесі 

ҒТАБ – ғылыми-техникалық ақпарат бөлімі

ҒТҚ – ғылыми-техникалық кұжаттама

ҒТК – ғылыми-техникалық кооперация

ҒТК – ғылыми-техникалық кеңес

ҒТҚ – ғылыми-техникалық қоғам