Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы

Аббревиатура

Х

ХВҚ – Халықаралық валюта қоры

ХҚКО – Халыққа қызмет көрсету орталығы

ХФФ (IFF) – халықаралық футбол федерациясы

ХТҰ (IMO) – халықаралық теңіз ұйымы

ХАТУ – Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

ХҚТУ – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті

ХҚС – Халықаралық қылмыстық сот

ХШБ – халық шаруашылығы балансы

ХӘКҚ – Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы

ХААҰ – Халықаралық азаматтық авиациялық ұйымы

ХӘҚАС – халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі ақпарат сыныптамасы

ХЕСК – Халықаралық есеп стандарттары жөніндегі комитет

ХТТК – Халықаралық темір жол тасымалы туралы келісім

ХҚКС – халыққа қызмет көрсету сыныптамасы

ХКБҚ – Халықаралық коммерциялық банкілер қауымдастығы

ХДҚ – Халықаралық даму қауымдастығы

ХҚДБ – Халықаралық қайта кұру және даму банкі

ХЭЫБ – Халықаралық экономикалық ынтымақтастық банкі

ХОЖ – халықаралық отбасы жылы

ХДК – халықаралық депозиттік куәлік

ХЗММ ХҚ – ХЗММ-нің халықаралық кұжаты

ХӨБ – Халықаралық өтемдік биржа

ХТСҚ – Тікелей халықаралық аралас темір жол-су қатынасы туралы келісім

ХИА – Халықаралық инженерлік академия

ХКА – Халықаралық кооперативтік альянс

ХКБ – Халықаралық кооперативтік банк

ХҚКК – Халықаралық Қызыл Крест Комитеті

ХКТУ – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті

ХМБ – Халықаралық Мәскеу банкі

ХТК – Халықаралық теңіз комитеті

ХҒӨБ – халықаралық ғылыми-өндірістік бірлестіктер

ХЖҰ – Халықаралық журналистер ұйымы

ХҚҰ – Халықаралық көші-қон жөніндегі ұйым

ХСҰ – Халықаралық стандартизациялау ұйымы

ХЕҰ – Халықаралық еңбек ұйымы

ХҚПҰ – Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы

ХПЖ – халықаралық пошта жөнелтілімдері

ХӘҚ – Халықаралық әлеуметтану қауымдастығы

ХЭБО – Халықаралық электр байланысы одағы

ХСП – Халықаралық сауда палатасы

ХСК – Халықаралық сауда келісімі

ХҚФ – Халықаралық құжаттама мәселелері жөніндегі федерация

ХҚБ – Халықаралық қаржы бақылауы

ХАШДҚ – Халықаралық ауыл шаруашылығын дамыту қоры

ХШҰ – Халықаралық шаруашылық ұйымы

ХЭҚ – Халықаралық экономиялық қауымдастық

ХЭБ – Халықаралық электрондық биржа

ХЭҰ – халықаралық экономикалық ұйымдар

ХЭК – халықаралық экономикалық қатынастар

ХДП – Халықтық Демократиялық партия

ХСБ – БҰҰ-ның халықаралық салғастырулар бағдарламасы

ХТҚК – Халықаралық темір жол қатынасы туралы келісім

ХЖО – Халықаралық жәрмеңке одағы

ХАМАС – Арабтардың Израил басқыншыларына қарсы қозғалысы

Х.Т. – химиялық таза

ХССС – Халықаралық стандарттық сауда сыныптамасы

ХССС – халықаралық стандарттық салалық сыныптама

ХСО – Халықаралық сауда орталығы