Аббревиатура

ИЫҰ – Ислам Ынтымақтастығы Ұйымы

ПАО – парламентаралық одақ

ПОЛИС – полициялық онлайн ақпараттық жүйесі

НАТО – солтүстік Атлант Шарты ұйымы

НАФТА – солтүстік-америкалық еркін сауда туралы шарт

ХФФ (IFF) – халықаралық футбол федерациясы

ХТҰ (IMO) – халықаралық теңіз ұйымы

ЭХ (ECT) – энергетикалық хартия